Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik informatyk

technik informatyk

Jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie informatyki czyli posługiwania się sprzętem informatycznym i oprogramowaniem. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: posługiwać się komputerami, systemami operacyjnymi, wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i rodzajami komputerów, typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym; pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych, dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania, posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, zakładać, projektować i utrzymywać bazy danych, programować w wybranych językach, stosować metody programowania i doboru algorytmów, posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową, korzystać z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu, komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje. Technicy informatyki mogą podejmować pracę we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, w których mają zastosowanie komputery. Typowe stanowiska pracy to: administrator, projektant, programista, można podjąć również własną działalność gospodarczą.

 

Dlaczego kierunek technik-informatyk?

 • To atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych.
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe,  telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Będziesz mógł/mogła również założyć własną działalność gospodarczą w branży informatycznej - w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
 • Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 • Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.
 • W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach,
 • Dysponujemy 7 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów informatycznych.
 • W naszej szkole działa Lokalna Akademia CISCO, w której uczniowie kształcć się za darmo (!) w zakresie technologii sieciowych
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie,
 • Każdy z uczniów może nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania. W tym roku w szkole działają liczne koła: informatyczne, CISCO, elektroniczne, elektryczne, matematyczne, językowe (angielski i niemiecki), języka polskiego, przyrodniczo-geograficzne, chemiczne, kabaretowo-muzyczne, dziennikarskie, techniki samochodowej, mechaniczne, SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, koszowa, ręczna, tenis stołowy, ćwiczenia siłowe), Klub Techniki.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence)
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie

 

Program nauczania w zawodzie technik informatyk

 

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

Kwalifikacje wchodzące w skład zawodu:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do   pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

 

 

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

 

 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.
 

 

Perspektywy na przyszłość:

 • Praca w firmach informatycznych
 • Działy informatyczne dużych firm
 • Przygotowanie do studiów technicznych
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • Możliwość wyboru wielu specjalizacji i ścieżęk zainteresowań - kształtowania przyszłej kariery zawodowej

 

Typowe miejsce pracy dla technika informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy tworzące oprogramowanie komputerowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • działy informatyczne firm,
 • przedsiębiorstw,
 • banki,
 • urzędy

 

Owiedzin : 2 675 131
Gości online : 9
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.024s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU