Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek elektryk

INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTRYKA

Elektryk, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.Głównym celem kształcenia w zawodzie elektryka, jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry pracowników, zajmującej się montażem, konserwacją, instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia w szkole zawodowej na podbudowie gimnazjum. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Elektryk może podwyższyć swoje kwalifikacje w technikach i na wszelkiego rodzaju kursach kwalifikacyjnych o kierunkach elektrycznym i elektronicznym lub zbliżonych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYKA

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w różnych zakładach przemysłowych i instytucjach.
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwadomowego, usługi elektroinstalacyjne).

 

 

POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTRYKA Z INNYMI ZAWODAMI

 • Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawoduelektryka wyodrębniono następujące kwalifikacje:
 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Kwalifikacja E.7. jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYKA

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będzie przygotowany do
 • wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. Montowania iuruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. Wykonywania iuruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. Lokalizowania iusuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń iinstalacji elektrycznych;
 4. Oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń iinstalacji elektrycznych po montażu inaprawie;
 5. Montowania inaprawiania układów sterowania, regulacji izabezpieczeń maszyn iurządzeń elektrycznych;

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty wkonkursach,
 • Dysponujemy 5 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi zdostępem do Internetu,
 • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: elektryczne, elektroniczne analogowo-cyfrowe, energoelektroniczne, urządzeń elektronicznych zdostępem do Internetu.
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych ienergoelektronicznych.
 • W naszej szkole działa Lokalna Akademia CISCO, wktórej uczniowie kształcić się mogą za darmo (!) wzakresie technologii sieciowych
 • Łączymy kształcenie teoretyczne zprzygotowaniem praktycznym do pracy wzawodzie,
 • Każdy zuczniów może nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania. W tym roku wszkole działają liczne koła: informatyczne, CISCO, elektroniczne, elektryczne, matematyczne, językowe (angielski iniemiecki), języka polskiego, przyrodniczo-geograficzne, chemiczne, kabaretowo-muzyczne, dziennikarskie, techniki samochodowej, mechaniczne, SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, koszowa, ręczna, tenis stołowy, ćwiczenia siłowe), Klub Techniki.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence)
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie

Opracował mgr inż. J. Zbylut

Owiedzin : 2 675 143
Gości online : 7
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.013s
Czas generowania 0.025s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU