Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik elektryk

 

Zawód technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał odczytać montażowe i ideowe schematy elektryczne oraz rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych. Potrafisz dobrać i obrabiać materiały stosowane w elektrotechnice. Wykonać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych. Dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki. Zaprojektować proste układy elektryczne. Zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych. Wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne. Zainstalować i obsłużyć układy energoelektroniczne oraz dokonać prostych napraw. Dobrać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny, urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową. Zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć. Dobrać, zainstalować i sprawdzić środki ochrony przeciwporażeniowej. Posłużyć się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy. Udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym. Poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności. Posłużyć się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Podjąć i rozliczyć własną działalność gospodarczą. Zaakceptować zmiany i przystosować się do nich. Pracować w zespole. Porozumieć się w językach obcych.

 

Dlaczego kierunek Technik elektryk

 • To atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój inwestycji budowlanych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód elektryka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów.
 • Technik elektryk może podjąć pracę w dowolnym zakładzie pracy, szczególnie w firmach prowadzących zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa i infrastruktury. Może również być samodzielnym podwykonawcą dla innych firm.  
 • Będziesz mógł/mogła również założyć własną działalność gospodarczą w branży elektrycznej - w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
 • Specjaliści z branży elektryczno-elektronicznej są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 • Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.
 • W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach,
 • Dysponujemy 5 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: elektryczne, elektroniczne analogowo-cyfrowe, energoelektroniczne, urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych i energoelektronicznych.
 • W naszej szkole działa Lokalna Akademia CISCO, w której uczniowie kształcć się za darmo (!) w zakresie technologii sieciowych
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie,
 • Każdy z uczniów może nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania. W tym roku w szkole działają liczne koła: informatyczne, CISCO, elektroniczne, elektryczne, matematyczne, językowe (angielski i niemiecki), języka polskiego, przyrodniczo-geograficzne, chemiczne, kabaretowo-muzyczne, dziennikarskie, techniki samochodowej, mechaniczne, SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, koszowa, ręczna, tenis stołowy, ćwiczenia siłowe), Klub Techniki.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence)
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie

 

Program nauczania w zawodzie technik elektryk:

- Język angielski lub niemiecki
- Technologia informacyjna
- Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
- Podstawy elektrotechniki i elektroniki
- Pracownia elektryczna i elektroniczna
- Instalacje elektryczne
- Elektroenergetyka
- Energoelektronika
- Zajęcia praktyczne
- Praktyka zawodowa

 

Perspektywy na przyszłość:

 • Praca w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach energetycznych.
 • Działy energetyczne i elektryczne różnych firm.
 • Przygotowanie do studiów technicznych
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • Możliwość wyboru wielu specjalizacji i ścieżęk zainteresowań - kształtowania przyszłej kariery zawodowej

 

 Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach:

 • mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsłudze przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów ds. kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów ds. dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych,
Owiedzin : 2 675 106
Gości online : 13
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.023s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU