Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - Kierunek Technik Elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

Kształcenie w zawodzie technik elektronik trwa 4 lata

Technik elektronik projektuje, montuje, instaluje, uruchamia, konserwuje, naprawia urządzenia elektroniczne. Zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki z powodu powszechnego stosowania elektroniki we wszystkich dziedzinach życia.

Wymagania psychofizyczne właściwe do zawodu:

▪ zainteresowania techniczne,

▪ spostrzegawczość,

▪ zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,

▪ wyobraźnia przestrzenna,

▪ umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

▪ zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców,

▪ zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,

▪ umiejętność współżycia z ludźmi,

Absolwent naszej szkoły kończący klasę w zawodzie technik elektronik potrafi:

▪ posługiwać się terminologią zawodową;

▪ wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną;

▪ instalować i serwisować urządzenia multimedialne,

▪ instalować i diagnozować sieci informatyczne,

▪ projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne: audio-video, satelitarne,

internetowe,

▪ wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,

▪ wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,

▪ obsługiwać urządzenia peryferyjne

▪ przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

▪ organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

▪ przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;

▪ współpracować z zespołem pracowników;

▪ korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

▪ prowadzić działalność gospodarczą.

Technik elektronik może podejmować pracę w:

▪ zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach testerów, konserwatorów i kontrolerów jakości,

▪ warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,

▪ zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,

▪ placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych,

zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,

▪ specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych

Zależnie od zajmowanego stanowiska różne są metody pracy i zakres obowiązków:

▪ organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianie i serwisowanie urządzeń elektronicznych,

▪ przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,

▪ uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych,

▪ nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych,

▪ ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,

▪ naprawa urządzeń elektronicznych.

Ukończenie i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie potrzebne do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach wykorzystujących i eksploatujących aparaturę elektroniczną, urządzenia oraz sprzęt.

Owiedzin : 1 837 524
Gości online : 13
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.013s
Czas generowania 0.032s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd