Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

Kształcenie w zawodzie technik elektronik trwa 4 lata

 

Technik elektronik projektuje, montuje, instaluje, uruchamia, konserwuje, naprawia urządzenia elektroniczne. Zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki z powodu powszechnego stosowania elektroniki we wszystkich dziedzinach życia.

Wymagania psychofizyczne właściwe do zawodu:

▪ zainteresowania techniczne,

▪ spostrzegawczość,

▪ zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,

▪ wyobraźnia przestrzenna,

▪ umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

▪ zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców,

▪ zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,

▪ umiejętność współżycia z ludźmi,

Absolwent naszej szkoły kończący klasę w zawodzie technik elektronik potrafi:

 

▪ posługiwać się terminologią zawodową;

▪ wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną;

▪ instalować i serwisować urządzenia multimedialne,

▪ instalować i diagnozować sieci informatyczne,

▪ projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne: audio-video, satelitarne,

internetowe,

▪ wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,

▪ wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,

▪ obsługiwać urządzenia peryferyjne

▪ przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

▪ organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

▪ przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;

▪ współpracować z zespołem pracowników;

▪ korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

▪ prowadzić działalność gospodarczą.

Technik elektronik może podejmować pracę w:

▪ zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach testerów, konserwatorów i kontrolerów jakości,

▪ warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,

▪ zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,

▪ placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych,

zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,

▪ specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych

Zależnie od zajmowanego stanowiska różne są metody pracy i zakres obowiązków:

▪ organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianie i serwisowanie urządzeń elektronicznych,

▪ przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,

▪ uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych,

▪ nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych,

▪ ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,

▪ naprawa urządzeń elektronicznych.

Ukończenie i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie potrzebne do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach wykorzystujących i eksploatujących aparaturę elektroniczną, urządzenia oraz sprzęt.

Owiedzin : 2 675 159
Gości online : 9
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.012s
Czas generowania 0.020s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU