Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Projekt „Nowe perspektywy zawodowe”

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs.

Projekt pt.: „Nowe perspektywy zawodowe” skierowany będzie łącznie do 560 ucz. oraz 16 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-B.

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w M. Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie miasta, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 560 uczniów w tym 156K poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych na terenie miasta, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.09.2020 do 31.12.2022.

Efekty planowane do osiągnięcia:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 9
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 83
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 154
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 16
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 9
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 198
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 124
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 9
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12

 

Dofinansowanie z UE  2 634 157,22 PLN

Budżet Państwa  309 900,85 PLN

Budżet JST  154 950,43 PLN

 

Placówki objęte projektem:

 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO
 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA
 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM.FRANCISZKA KĘPKI W BIELSKU-BIAŁEJ
 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKUBIAŁEJ
 5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

 

Owiedzin : 3 734 931
Gości online : 18
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.017s
Czas generowania 0.024s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU