Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - strona główna

Uwaga! Informacje dla kandydatów do szkoły i rodziców

REKRUTACJA - CO? JAK? KIEDY? GDZIE?
 

W dniu składania dokumentów: od 15 MAJA DO 19 CZERWCA 2023r.

W białych, nieopisanych, kartonowych teczkach przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27):
1. DWIE FOTOGRAFIE legitymacyjne (z tyłu czytelnie podpisane).
2. WYDRUK (z informacjami o Was) z systemu VULCAN.
3. ANKIETĘ - PODANIE (do Technikum lub Szkoły Branżowej) - wydrukowane z (kliknij w link aby otworzyć) http://zseeim.edu.pl (zakładka: Rekrutacja/do pobrania)
4. Ponadto DOWIECIE SIĘ o tym jak i gdzie będziecie musieli uzyskać obowiązkowe ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z PORADNI MEDYCYNY PRACY.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej w dniach 23 CZERWCA DO 10 LIPCA 2023 r. przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27):
1. Kopię (potwierdzoną) lub oryginał ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOLY PODSTAWOWEJ
2. Kopię lub oryginał ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
3. I …, tylko Ci z Was, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania - OPINIĘ WYCHOWAWCY KLASY ze swojej szkoły

18 LIPCA 2023 r. - sprawdźcie (w VULCANIE lub na liście zawieszonej w Holu Głównym naszej Szkoły) CZY ZOSTALIŚCIE ZAKWALIFIKOWANI do wybranej klasy ZSEEiM

Od 18 LIPCA 2023 r. - nasza Szkoła (sekretariat) wyda wam SKIEROWANIE na badania lekarskie do LEKARZA PORADNI MEDYCYNY PRACY.

W dniach od 18 LIPCA DO 25 LIPCA 2023 r.:
1. MUSICIE (!) u nas w Szkole (sekretariat) potwierdzić (zaaprobowaną przez rodziców) CHĘĆ UCZENIA SIĘ TUTAJ!
Czyli MUSICIE (!) donieść ORYGINAŁY:
- świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
- zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
- kartę zdrowia ze szkoly podstawowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjecia praktycznej nauki zawodu (bez tego, nie znajdziecie się na liście przyjętych!).

26 LIPCA 2023 r. Zostanie ogłoszona OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH (informacja w Vulcanie lub na listach papierowych wywieszonych w Holu Głównym ZSEEiM). 


Jeżeli masz problem z zalogowaniem się do systemu rekrutacji elektronicznej przyjdź do nas - chętnie Ci pomożemy.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

 

KANDYDACIE!!!

CO? JAK? KIEDY? GDZIE?

 

W dniu składania dokumentów: od 17 maja do 21 czerwca 2021r. 

W białych, nieopisanych, kartonowych teczkach przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. DWIE FOTOGRAFIE legitymacyjne (z tyłu czytelnie podpisane). 
2. WYDRUK (z informacjami o Was) z systemu VULCAN. 
3. ANKIETE - PODANIE (do Technikum lub Szkoły Branżowej -  do pobrania z zakładki "Do pobrania") -
4. Ponadto DOWIECIE SIĘ o tym jak i gdzie będziecie musieli uzyskać obowiązkowe ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z PORADNI MEDYCYNY PRACY. 


Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dniach 25 czerwca do 14 lipca  2021r. przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. Kopię (potwierdzoną) lub oryginał ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2. Kopię lub oryginał ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

3. I …, tylko Ci z Was, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania - OPINIĘ WYCHOWAWCY KLASY. 

4. Przy każdej wizycie w sekretariacie szkoły (KONIECZNIE!!!) posiadacie przy sobie wydrukowany z VULCANu dokument - POTWIERDZENIA DLA KANDYDATA
(tj. 1.Potwierdzenie przyjęcia wniosku; 2.Potwierdzenie przyjęcia kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 3.Potwierdzenie dostarczenia oryginału świadectwa i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)


22 lipca 2021r. - sprawdźcie (w VULCANIe lub na liście zawieszonej w Holu Głównym naszej Szkoły) CZY ZOSTALIŚCIE ZAKWALIFIKOWANI do wybranej klasy ZSEEiM.

Jeżeli zostaliście zakwalifikowani, to musicie dostarczyć: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Od 22 lipca 2021. - nasza Szkoła (sekretariat) wyda Wam SKIEROWANIE na badania lekarskie. 

 

Uwaga!

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.


W dniach od 23 lipca do 30 lipca 2021r. musicie (!) DONIEŚĆ ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli tego nie zrobiliście wcześniej) oraz kartę zdrowia ze szkoły podstawowej (inaczej nie znajdziecie się na liście przyjętych!).

 2 sierpnia 2021r. -  Zostanie ogłoszona OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH (informacja w VULCANIe lub na listach papierowych wywieszonych w Holu Głównym ZSEEiM). 

 

Rekrutacja - absolwenci szkoły podstawowej

Terminy Regulamin Do pobrania

 

Informacje na temat rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 - portal informacyjny Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

STRONA INFORMACYJNA MZO - KLIKNIJ TUTAJ

Uwaga!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski:
1) wydruk z platformy VULCAN (wszystkie strony)
2) ankieta (znajduję się w zakładce rekrutacja – do pobrania)

Zalecamy przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan/zdjęcie na specjalny adres e-mail: rekrutacja@zseeim.edu.pl lub dostarczyć osobiście.

 

 
Pliki do pobrania
Typ Nazwa / opis Rozmiar Pobierz
157.51 KB
Pobierz

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Owiedzin : 3 734 803
Gości online : 23
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU