Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Strona główna

 

Szkolny ośrodek Kariery jest wymogiem czasu.
Reguły wolnego rynku które wciąż poznajemy narzucają nowy model człowieka, tzw. "człowieka nowoczesnego". "Z rejestru cech przypisywanych społeczeństwom zmodernizowanym wynika, iż do najistotniejszych charakterystyk osobowości nowoczesnej należy rozbudowana potrzeba osiągania, wysoki poziom empatii i wreszcie twórczy nonkonformizm.’’ Jest to zatem wzorzec człowieka racjonalnego , zdolnego do innowacji propagującego nowe wzorce zachowania .

Pracując z uczniami w SzOK-u pragniemy rozwijać i doskonalić te cechy osobowości nowoczesnej ,aby dzisiejsi uczniowie a w przyszłości pracownicy nauczyli się nowego sposobu patrzenia na świat oraz radzenia sobie na rynku pracy .

Konkurs na napisanie najlepszego biznesplanu nowej działalności gospodarczej którego organizację SzOK planuje skierować do uczniów społeczności szkolnej pozwoli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz może się przyczynić w przyszłości do założenia firmy.

Szkolny Ośrodek Kariery przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów szkoły z pracodawcami oraz instytucjami finansowymi działającymi w naszym środowisku lokalnym .

Proponuję, by mottem pracy z uczniem były słowa Roberta Gamble'a pochodzące z "Małego poradnika życia" :
" Stań się najbardziej zaangażowanym i entuzjastycznym człowiekiem jakiego znasz ".
 

Elżbieta Pasierbek

Owiedzin : 3 734 856
Gości online : 25
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.014s
Czas generowania 0.021s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU