Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - Projekty Unijne - Czas na staż w Bielsku-Białej - strona główna

Projekt pt. „Czas na staż w Bielsku-Białej”

 

Miasto Bielsko-Biała wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej, Zespołem Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Czas na staż w Bielsku-Białej”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL. 06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, Typ: staże uczniowskie w kształceniu zawodowym.

W ramach projektu 164 uczniów i uczennic (109 uczniów i 55 uczennic) ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej weźmie udział w stażach zawodowych u pracodawców. Projekt skierowany jest do uczniów czterech bielskich placówek oświatowych:

a)         Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej,

b)         Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej,

c)         Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej,

d)        Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

Uczestnikiem/uczestniczką stażu uczniowskiego może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) jest uczniem szkoły objętej wsparciem w ramach projektu,

b) ma ukończone 18 lat,

c) kształci się w jednym z kierunków: technik budownictwa (33 miejsca), technik geodeta (10 miejsc), technik renowacji elementów architektury (5 miejsc), technik ekonomista (8 miejsc), technik rachunkowości (8 miejsc), technik handlowiec (8 miejsc), technik logistyk (16 miejsc), technik mechatronik (4 miejsca), technik mechanik (3 miejsca), technik elektryk (3 miejsca), technik informatyk (4 miejsca), technik programista (3 miejsca), technik elektronik (3 miejsca), technik pojazdów samochodowych (22 miejsca), technik mechanik (3 miejsca), technik transportu drogowego (13 miejsc), technik spedytor (12 miejsc), technik automatyk (6 miejsc). Grupa ta nie obejmuje młodocianych pracowników.

Cel projektu:

Celem projektu będzie wzrost zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy poprzez wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia, poprzez udział w stażach zawodowych, co pozwoli na  uzyskiwanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodach, w których kształcą się uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych i Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności.

Efekty projektu

W wyniku podjętych działań projektowych uczniowie i uczennice, którzy odbędą staże podniosą lub nabędą umiejętności i/ lub kompetencje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, a szkoły biorące udział w projekcie wzmocnią współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu: 787 507,50 PLN, Dofinansowanie 708 756,75 PLN

w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 669 381,37 PLN

Termin realizacji wsparcia, tj. 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

#FunduszeUE

Owiedzin : 3 756 247
Gości online : 20
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.013s
Czas generowania 0.020s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU