Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - Projekty Unijne - Bielsko-Biała - zawodowo

Projekt pt. „Bielsko-Biała – zawodowo”

 

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt „Bielsko-Biała zawodowo”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej, dostosowanie warunków nauczania do potrzeb pracodawców i wyzwań  w zakresie transformacji cyfrowej i transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu.

Projekt skierowany jest do 553  uczniów szkół zawodowych w Bielsku-Białej, którzy kształcą się w kierunkach zgodnych z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego oraz 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Działania w projekcie obejmują m.in. :

- organizację szkoleń i kursów dla uczniów,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracującymi w placówkach (szkolenia i kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu);

-  doposażenie sal  do praktycznej nauki zawodu oraz ich remonty.

 

Wartość projektu wynosi: 6 496 402,90 PLN (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 5 846 762,61 PLN oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 649 640,29 PLN).

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 r. – 30 czerwca 2026 r.

Miejsce realizacji: Bielska Szkoła Przemysłowa, Bielskie Centrum Edukacji, Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Zespół Szkół Budowlanych.

#FunduszeUE

 

Owiedzin : 3 756 242
Gości online : 22
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.022s
Czas generowania 0.029s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU