Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - wyprawka szkolna

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy przeprowadzić kolejne działania:

  • Rodzic składa wniosek (zał. nr 1) do 29 września 2023 r. do  Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024. Rodzic składając wniosek powinien podpisać klauzulę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu danych osobowych;
  • Do wniosku Rodzic dołącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
  • Dyrektor dokonuje opisu na odwrocie dowodu zakupu zgodnie z przesłanym w niniejszej korespondencji wzorem (zał. nr 6). Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na niepełnosprawnego ucznia lub opiekuna ucznia niepełnosprawnego;

- rachunek;

- paragon;

- oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 (zał. nr 2);

- potwierdzenie zakupu (zał. nr 3 - dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego, klasę, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza/będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne/materiały ćwiczeniowe;

  • Rodzic składa oświadczenie o sposobie wypłaty dofinansowania (zał. nr 4);

 

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

3. Potwierdzenie zakupu

4. Oświadczenie o sposobie wypłaty dofinansowania

5. Tabela zakupu podręczników

6. Wzór opisu dokumentów

 

 

Owiedzin : 3 734 885
Gości online : 23
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.020s
Czas generowania 0.027s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU