Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - Wyniki 2024

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych
w Elektronice i Mechatronice 2023/2024

Wyniki 2023/2024


 

Okręgowy etap Ogólnopolskiej OlimpiadyInnowacji Technicznych
w Mechanice 2023/2024

Wyniki 2023/2024


 

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych
w Ochronie Środowiska 2023/2024

Wyniki 2023/2024

 


Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego w terminie do dnia 22 kwietnia 2024r. protokoły wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka i sprawozdanie wraz z opinią).

Autorzy dwóch najlepszych prac z każdej kategorii przesyłają je osobiście na serwer przy użyciu udostępnionego na stronie PZSWIR formularza.

Oceniane będą tylko prace, których wersje elektroniczne wraz z max 15 minutowym nagraniem video prezentującym gotowy prototyp, zostały w terminie do 22 kwietnia 2024r. umieszczone na serwerze.

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady
Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce 2023/2024

Wyniki 2023/2024


LISTY UCZESTNIKÓW FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO W BLOKU TELETECHNICZNYM i BLOKU PROGRAMISTYCZNYM
zamieszczone są na stronie PZSWiR w Warszawie
https://www.pzswir.pl/olimpiady/informatyka-i-telekomunikacja

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2023/2024

Owiedzin : 3 756 335
Gości online : 31
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU