Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - O nas
Prezentacja o SZOKu

Chcesz się dowiedzieć jak działamy? Pobierz prezentację, która wyjaśni wszystkie Twoje wątpliwości.

Zadania SZOKu

1. Proponowane zadania do realizacji w Szkolnym Ośrodku Kariery :
1.1 Aktywizowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy ogólnej oraz wiedzy związanej z rynkiem pracy.
1.2 Zapewnianie dostępu do informacji umożliwiającej podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z dalszą edukacją.
1.3 Wskazanie potrzeby poznania własnych predyspozycji zawodowych .
1.4 Wspomaganie uczniów w procesie doskonalenia zdolności interpersonalnych.
1.5 Motywacja uczniów do rozwijania zainteresowań, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia posiadanych umiejętności .
1.6 Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji, potrzeb i wartości z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy .
1.7 Diagnozowanie zapotrzebowania uczni6w na informacje edukacyjne .
1.8 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia .
1.9 Tworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy szkoły z uczelniami, podmiotami gospodarczymi oraz z instytucjami związanymi z pośrednictwem pracy.

2. Cele edukacyjne Szkolnego Ośrodka Kariery:
- zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w samookreśleniu się zawodowym,
- pogłębienie wiedzy z zakresu posiadanych predyspozycji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności planowania indywidualnej drogi zawodowej,
- kształtowanie postaw niezbędnych do aktywnego, twórczego i kreatywnego
poszukiwania w przyszłości pracy ,
- kształtowanie postawy poszanowania pracy swojej i innych,

3. Cele kształcenia :
3.1 Wiadomości
Uczeń :
- uzyskuje informacje o ścieżkach edukacyjnych oraz wymaganiach na wybrane uczelnie w kraju i za granicą,
- poznaje swoje predyspozycje zawodowe,
- poznaje wybrane zawody - wymagane wykształcenie, etc.
- posiada wiedzę jak prawidłowo napisać dokumenty aplikacyjne wymagane przy ubieganiu się o pracę,
- posiada wiedzę w jaki sposób trzeba przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ,
- rozumie konieczność podejmowania działań przedsiębiorczych we współczesnym świecie,
- posiada wiedzę na temat sposobu i możliwości samozatrudnienia,
- zna obowiązujące prawo w zakresie praw i obowiązków wynikających z tytułu ukończenia szkoły,

3.2 Umiejętności.
Uczeń :
- potrafi właściwie napisać życiorys osobisty - wymagany przy składaniu dokumentów na studia,
- potrafi określić mocne i słabe strony swojej osobowości,
- potrafi dokonać analizy i samooceny własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych,
- potrafi określić swoje preferencje zawodowe,
- potrafi określić swoją drogę kariery zawodowej,
- czyta ze zrozumieniem oraz potrafi dokonać analizy ofert pracy w środkach masowego przekazu,
- potrafi obiektywnie szukać pracy,
- potrafi właściwie napisać list motywacyjny i życiorys zawodowy dla pracodawcy w kraju i za granicą,
- potrafi zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej,
- samodzielnie i świadomie korzysta ze strumienia informacji dotyczących rynku pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych,
- dokonuje przemyślanych decyzji i działań pozwalających na efektywnie funkcjonowanie na rynku pracy,
- korzysta z podstawowych informacji z zakresu prawa pracy,
- rozróżnia kompetencje odpowiednich organów władzy i instytucji państwowych i samorządowych związanych z rynkiem pracy,
- samodzielnie formułuje swoje stanowisko oraz potrafi je uzasadnić tudzież bronić go z wykorzystaniem różnych technik argumentacji,

3.3 Cele wychowawcze :
- podniesienie samooceny uczniów, promocja siebie - ugruntowanie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności kierowania swoim rozwojem ze szczególnym uwzględnieniem przyszłej drogi zawodowej,
- budzenie świadomości, że zawód nie jest wybierany na cale życie,
- przygotowanie ucznia do ewentualnej konieczności zmiany kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności,
- przygotowanie uczniów do sytuacji bycia w przyszłości osobą bezrobotną,
- wzmacnianie odporności na stres i depresję .

Owiedzin : 1 837 468
Gości online : 25
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.014s
Czas generowania 0.030s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd