Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - strona główna

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady
Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021/2022

TERMINY ZGŁOSZEŃ DO ZAWODÓW II STOPNIA - ELIMINACJE OKRĘGOWE

               W związku ze zmianami w regulaminie oraz terminach okręgowego i ogólnopolskiego etapu Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020 na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie informujemy, że zgodnie z powyższym regulaminem:

Blok A (Innowacje Techniczne) wyniki eliminacji szkolnych powinny być ogłoszone
i przekazane do Komitetu Okręgowego w terminie do 25 kwietnia 2020r. Z każdej szkoły
w eliminacjach okręgowych może brać udział maksymalnie 5 prac z określoną dokładnie kategorią konkursu w załączniku 1. Na adres mailowy Sekretarza eliminacji okręgowych tskokan@zseeim.edu.pl należy przesłać: skany zgłoszenia, sprawozdania, dokumentację statystyczną Komitetu Szkolnego oraz pracę w formie elektronicznej. W temacie wiadomości należy napisać: OITiW, nazwę szkoły oraz kategorię w której praca będzie oceniana - każda praca powinna być przesłana w osobnym mailu. Członkowie komisji będą oceniać indywidualnie prace drogą elektroniczną, a wyniki zostaną ogłoszone do 8 maja 2020r.

Bloku B (Wynalazczość) zgodnie z zapisami Regulaminu i wytycznymi PZSWiR w Warszawie do 17 kwietnia 2020r należy zgłosić do Komitetu Okręgowego 3 osobowe składy drużyn szkolnych (szkołę może reprezentować również drużyna 1 lub 2 osobowa). Eliminacje Okręgowe odbędą się na platformie E-LEARNINGOWEJ w dniu 28 kwietnia 2020r o godz. 9:00 dla okręgu Bielsko-Biała pod warunkiem zgłoszenia drużyny do Komitetu Okręgowego w określonym terminie. Dopuszcza się możliwość utworzenia konta w systemie dla Uczestników, którzy nie brali udziału w eliminacjach szkolnych na platformie e-learningowej pod warunkiem zaznaczenia takiej sytuacji w mailu i przesłaniu wszystkich niezbędnych danych Uczestnika tj.: Imię
i Nazwisko, Miejscowość, Nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy Uczestnika na adres tskokan@zseeim.edu.pl najpóźniej do 16 kwietnia 2017r. Zgłoszenia należy kierować do Sekretarza eliminacji okręgowych mailowo wraz z kartą zgłoszenia oraz dokumentacją statystyczną z eliminacji szkolnych.  Wyniki eliminacji okręgowych zostaną ogłoszone do dnia
4 maja 2020r i będą brane pod uwagę w eliminacjach ogólnopolskich.

 

Przewodniczący Okręgowej OITiW: mgr inż. Włodzimierz Dymek

Sekretarz Okręgowej OITiW: mgr inż. Tomasz Skokan

 

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

Blok A (Innowacje Techniczne) zawody I stopnia - eliminacje szkolne: wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2022r. Szkoły zainteresowane udziałem w zawodach drugiego stopnia powinny zgłosić się mailowo do 2 kwietnia 2022 r. w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - należy podać zwrotny adres mailowy (najlepiej jednego opiekuna), na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów. Tylko prace zamieszczone
w podanym linku będą brały udział w eliminacjach okręgowych.

Tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć Komitetowi Okręgowemu do 8 kwietnia 2022r (piątek) do godziny 12:00 w formie zdalnej podanej przez Sekretarza Olimpiady Okręgowej.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego w Bloku A należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie od 11 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r. Dwie najlepsze prace z każdej kategorii zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski).

 

Blok B (Wynalazczość) - eliminacje szkolne będą przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie E-LEARNINGOWEJ zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe: zawody odbędą się w formie zdalnej. Termin okręgowej olimpiady BLOK B ustalono na 4.04.2022r (poniedziałek). Etap okręgowy będzie składał się z dwóch części: część 1 to test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa własności przemysłowej, a część 2 to pytania otwarte z historii wynalazków. O kolejności miejsc decyduje suma punktów z obu części. W przypadku równej ilości punktów o miejscu zadecyduje najkrótszy zsumowany czas z obu części. Komisja dopuszcza również możliwość przeprowadzenia części ustnej dla pierwszej szóstki w przypadku niewielkiej różnicy punktów. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie z regulaminem mailowo do Sekretarza Olimpiady. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych do 21.03.2022r. na adres tskokan@zseeim.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane bezpośrednio zainteresowanym indywidualnie.

 

Sekretarz
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Tomasz Skokan
Przewodniczący
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Włodzimierz Dymek
Dyrektor ZSEEiM
w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Zieliński

 

 

SPONSORZY OKRĘGOWEJ OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ 2021

 

Pliki do pobrania
Owiedzin : 3 243 983
Gości online : 15
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU