Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - wymagane dokumenty

CO? JAK? KIEDY? GDZIE? 

W dniu składania dokumentów: od 18 maja do 18 czerwca 2018r. 

W białych, nieopisanych, kartonowych teczkach przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. DWIE FOTOGRAFIE legitymacyjne (z tyłu czytelnie podpisane). 
2. WYDRUK (z informacjami o Was) z systemu KSEON. 
3. ANKIETE - PODANIE (do Technikum lub Szkoły Branżowej - do wypełnienia w sekretariacie uczniowskim, a do pobrania z zakładki "Do pobrania") -
4. Ponadto DOWIECIE SIĘ o tym jak i gdzie będziecie musieli uzyskać obowiązkowe ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z PORADNI MEDYCYNY PRACY. 


Po otrzymaniu świadectwa ukończenia Gimnazjum w dniach 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. Kopię (potwierdzoną) lub oryginał ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 
2. Kopię lub oryginał ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
3. I …, tylko Ci z Was, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania - OPINIĘ WYCHOWAWCY KLASY z Gimnazjum. 


6 lipca 2018r. - sprawdźcie (w KSEONie lub na liście zawieszonej w Holu Głównym naszej Szkoły) CZY ZOSTALIŚCIE ZAKWALIFIKOWANI do wybranej klasy ZSEEiM.

Jeżeli zostaliocie zakwalifikowani, to musicie dostarczyć: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 


Od 6 lipca 2018r. - nasza Szkoła (sekretariat) wyda Wam SKIEROWANIE na badania lekarskie. 


Do 12 lipca 2018r. - musicie koniecznie przynieść do naszej Szkoły (sekretariat) wymagane ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA PORADNI MEDYCYNY PRACY.


W dniach od 6 lipca do 12 lipca 2018r.: 

1. Musicie (!) u nas w Szkole (sekretariat) potwierdzić (zaaprobowaną przez rodziców) CHEĆ UCZENIA SIĘ TUTAJ. 
2. Również w tych dniach musicie (!) DONIEŚĆ ORYGINAŁY świadectwa ukończenia Gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i kartę zdrowia z Gimnazjum (inaczej nie znajdziecie się na liście przyjętych!).

 

13 lipca 2018r. Zostanie ogłoszona OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH (informacja w KSEONie lub na listach papierowych wywieszonych w Holu Głównym ZSEEiM). 


13 lipca do 17 lipca 2018r. nastąpi REKRUTACJA UZUPEŁNIAJYCA. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły składają podania o przyjęcie na pozostałe wolne miejsca.

 

W dniu składania dokumentów: 

Sekretariat szkoły przyjmuje dokumenty w białych nieopisanych teczkach.
 
Zawartość teczki:
1. Dwie fotografie legitymacyjne (podpisane).
2. Wydruk z systemu KSEON.
3. Ankieta - podanie (dostępne do wypełnienia w sekretariacie uczniowskim)
4. Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy
 
W sprawie zaświadczenia lekarskiego z Poradni Medycyny Pracy w przypadku Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia prosimy o konsultacje w sekretariacie szkoły.
 
 
 
 

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 6 lipca 2018r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 
Do 12 lipca 2018r.- przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
 

W dniu zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum: 

1. Kopia lub oryginał świadectwa ukończenia Gimnazjum 
2. Kopia lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu w gimnazjum 
3. Opinia wychowawcy o uczniu w przypadku oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum 
 
 
Nieodpłatne badania uczniów ze skierowaniem:

1. Centrum Medycyny Pracy s.c. NZOZ
PORADNIA nr 2
ul. Powstańców Śląskich 8
43-300 Bielsko-Biała
Telefon:33 812 30 11
http://www.medycynapracybielsko.pl
 
lub
 
2. Przychodnia "PULS - MEDIC"
Podstawowa opieka zdrowotna
ul. Poniatowskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33-8145112
 
Przed wizytą w przychodni zachęcamy do zdobycia informacji o czasie oczekiwania na badanie.
 
Owiedzin : 3 756 244
Gości online : 22
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU