Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Współpraca z uczelniami - Propozycja zajęć na Politechnice Śląskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH
ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI

 

WYKŁADY

OSOBA PROWADZĄCA

Współczesne możliwości modelowania i wizualizacji zjawisk fizycznych w technice

Dr inż. J. Pieprzyca

Metody postępowania z odpadami komunalnymi

Dr hab. inż. B. Oleksiak

Samochód a inżynieria wytwarzania, inżynieria materiałowa i metalurgia

Dr inż. M. Hyrcza-Michalska

Komputerowe metody projektowania we współczesnej technice

Dr inż. K. Mutwil

Korozja metali największym problemem techniki

Prof. dr hab. inż.
P. Liberski

Rola inżynierii materiałowej w rozwoju przemysłu lotniczego

Dr hab. inż. G. Moskal

Marketing szansą dla przedsiębiorczości

dr hab. J. Staszewska

Czy komputery będą myśleć - czyli dokąd zmierza sztuczna inteligencja

dr inż. M. Blachnik

Co to jest informatyka przemysłowa?

prof. dr hab. inż.
A. Kwiecień

Czy wyprawa na Marsa może być bezpieczna?

dr inż. K. Nowacki

Komunikacja człowieka z maszyną, czyli jak w przyszłości będziemy rozmawiać z komputerami

dr inż. M. Blachnik

Obliczenia równoległe - od superkomputera do procesorów graficznych

dr A. Kachel

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Ataki komputerowe kontra informatyka śledcza (wykład + ćwiczenia praktyczne)

dr inż. K. Mączka

Praca ma być satysfakcjonująca, bezpieczna i twórcza. Nowoczesna humanizacja pracy jako całokształt działań na rzecz dostosowania pracy do człowieka

Dr inż. M. Hordyńska

Zarządzanie środowiskiem – wiedza niezbędna dla każdego nowoczesnego obywatela świata

Dr inż. M. Hordyńska

Elektrotechnika:

- prąd stały

- prąd zmienny

Dr inż. R. Przyłucki

Odlewnictwo w dziejach ludzkości

Dr inż. T.Mikuszewski

Metalurgia proszków – technologia XXI w.

Dr inż. T. Mikuszewski

Matematyka w życiu codziennym i od święta

Dr inż. T. Mikuszewski

Ogniwa paliwowe - budowa, zasada działania, zastosowanie

prof. dr hab. inż.

J. Barglik

Ochrona przeciwporażeniowa (wykład + badanie praktyczne zabezpieczeń stosowanych w instalacjach elektrycznych)

dr inż. A. Smalcerz

Zarządzanie małą firmą

dr hab. J. Staszewska

Hipertermia magnetyczna, czyli jak prąd elektryczny może pomóc w walce z rakiem

dr inż. D. Dołęga

Menedżer nowych czasów - cechy doskonałego menedżera w przedsiębiorstwie produkcyjnym

dr inż. B. Gajdzik

Przedsiębiorczość młodych i co dalej?

dr hab. J. Staszewska

Termowizja - bezstykowe pomiary temperatury (wykład + ćwiczenia z pomiarów temperatur z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i pirometrów)

dr inż. A. Smalcerz

 

LABORATORIUM

OSOBA PROWADZĄCA

Redoksy - określanie charakteru chemicznego związków chromu i manganu

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Oznaczanie kwasu i zasady metodą miareczkowania alkacymetrycznego i określanie pH roztworów za pomocą papierków wskaźnikowych

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Działanie katalizatorów. Wpływ stężenia na stan równowagi chemicznej

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Siła elektromotoryczna ogniw stężeniowych

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Zależność szybkości reakcji od stężenia reagujących substancji, od temperatury

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Pomiar lepkości cieczy w lepkościomierzy Englera i Hopplera

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Oznaczanie pH roztworu metodą kolorymetryczną

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Refrakcja i współczynnik załamania światła

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Korozja metali

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Własności amfoteryczne związków

Dr hab. inż. M. Saternus

Dr inż. A. Fornalczyk

Laboratoryjne metody badania korozji

Prof. dr hab. inż.
P. Liberski

Maszyny wirtualne – konfigurowanie i administrowanie systemami operacyjnymi

dr inż. P. Świtała

Gra ze sztuczną inteligencją w godzinę, czyli aplikacje Windows Forms .NET

dr inż. S. Golak

Współczesne możliwości komputerowego przetwarzania obrazu

dr M. Pilarczyk

 

LABORATORIUM - INSTYTUT FIZYKI

OSOBA PROWADZĄCA

Działanie pola elektrycznego i magnetycznego na cząstkę naładowaną.

Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym i magnetycznym

Dr inż. A. Grabowski

Prąd elektryczny i pole elektryczne

Wyznaczenie siły elektromotorycznej źródła energii elektrycznej w zależności od obciążenia

Dr inż. A. Grabowski

Dyfrakcja i interferencja światła

Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej

Dr inż. A. Grabowski

Fizyka Jądrowa i jej zastosowania

Wyznaczanie energii maksymalnej cząstek β

Pomiar dawki promieniowania jądrowego

Dr inż. A. Grabowski

Laser i jego zastosowanie

Zasada działania lasera. Właściwości promieniowania laserowego

Dr inż. A. Grabowski

Makroskopowe właściwości materii i jej budowa

1.    Badanie drgań oscylatora harmonicznego

2.    Badanie drgań oscylatora harmonicznego tłumionego

3.    Badanie elektrycznych właściwości ciał stałych

4.    Badanie magnetycznych właściwości ciał stałych

Dr inż. A. Grabowski

Owiedzin : 3 734 798
Gości online : 24
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.017s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU