Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZKOK - Konkurs - Mój Pomysł na pierwszy biznes 2014 - regulamin

VIII  edycja  konkursu MÓJ POMYSŁ NA PIERWSZY BIZNES

rok szkolny 2013/2014

 

Regulamin  Konkursu

 

KONKURS POD PATRONATEM PANI MAŁGORZATY HANDZLIK

Poseł  do Parlamentu Europejskiego

 

§1

1. Szkolny Ośrodek Karier  przy Zespole Szkół Elektronicznych , Elektrycznych    i Mechanicznych im Jędrzeja Śniadeckiego  w Bielsku-Białej  ogłasza   VIII edycję szkolnego konkursu ,,MÓJ POMYSŁ NA PIERWSZY BIZNES”.  

2. Konkurs skierowany dla uczniów ZSEEiM w Bielsku-Białej.  

3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły zainteresowani problematyką ekonomiczną.

4. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania zdobytej ekonomicznej wiedzy w szkole.

§2

1. Autorem pracy konkursowej jest  jeden uczeń.

2. Praca złożona na konkurs musi spełniać wymagania formalne:

a.     musi być w formie maszynopisu (około 1.800z/str. czcionka typu Times New Roman),

b.     praca musi być podpisana przez jednego ucznia ,

c.      musi posiadać  wykaz bibliograficzny książek, artykułów, stron internetowych itp.

d.     objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu.

e.      Praca musi posiadać metryczkę zawierającą następujące  informacje:    

- nazwisko i imię autora pracy

- wiek 

- klasa do której uczęszcza

- adres zamieszkania, tel. kontaktowy   

 

§3

1. Dyrektor szkoły do ocenyprac powołuje komisję.

2. Komisja przy ocenie prac konkursowych oceniać będzie poziom praktycznego  wykorzystania wiedzy.

3. Przy ocenie prac będą brane następujące kryteria:

        a.  merytoryczna zawartość pracy

        b.  inwencja autora

        c.  styl, język

        d.  zachowanie wymogów formalnych pracy.

4.Decyzje komisji w zakresie oceny prac konkursowych są ostateczne.

                      

§4

1. Terminarz  konkursu :

a. ogłoszenie konkursu  w dniu  25 listopada 2013r.

b. termin składania prac konkursowych  do dnia 14 lutego 2014r.

c. ogłoszenie wyników konkursu 24 marca 2014r. 

d. wręczenie nagród laureatom  konkursu podczas Targów Pracy                                                16 kwietnia 2014r.

 

§5

1.Komisja oceniająca prace konkursowe przyzna laureatom konkursu nagrody ufundowane przez:

 

I nagroda

Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik

 

II nagroda

Szkoła Języka Angielskiego ,,MY SPEED”

w Bielsku-Białej przy ul Mickiewicza 21

 

III nagroda: Dyrektor ZSEEiM w Bielsku-Białej.

 

§6

  1. Prace konkursowe należy składać  w wersji papierowej w Szkolnym Ośrodku Karier w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem.

 

Opracowanie:

 E. Pasierbek

doradca zawodowy ZSEEiM

21.11.2013r.

Owiedzin : 3 684 543
Gości online : 28
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.018s
Czas generowania 0.032s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU