Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - strona główna

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

TERMINY ZGŁOSZEŃ DO ZAWODÓW II STOPNIA - ELIMINACJE OKRĘGOWE

               W związku ze zmianami w regulaminie oraz terminach okręgowego i ogólnopolskiego etapu Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020 na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie informujemy, że zgodnie z powyższym regulaminem:

Blok A (Innowacje Techniczne) wyniki eliminacji szkolnych powinny być ogłoszone
i przekazane do Komitetu Okręgowego w terminie do 25 kwietnia 2020r. Z każdej szkoły
w eliminacjach okręgowych może brać udział maksymalnie 5 prac z określoną dokładnie kategorią konkursu w załączniku 1. Na adres mailowy Sekretarza eliminacji okręgowych tskokan@zseeim.edu.pl należy przesłać: skany zgłoszenia, sprawozdania, dokumentację statystyczną Komitetu Szkolnego oraz pracę w formie elektronicznej. W temacie wiadomości należy napisać: OITiW, nazwę szkoły oraz kategorię w której praca będzie oceniana - każda praca powinna być przesłana w osobnym mailu. Członkowie komisji będą oceniać indywidualnie prace drogą elektroniczną, a wyniki zostaną ogłoszone do 8 maja 2020r.

Bloku B (Wynalazczość) zgodnie z zapisami Regulaminu i wytycznymi PZSWiR w Warszawie do 17 kwietnia 2020r należy zgłosić do Komitetu Okręgowego 3 osobowe składy drużyn szkolnych (szkołę może reprezentować również drużyna 1 lub 2 osobowa). Eliminacje Okręgowe odbędą się na platformie E-LEARNINGOWEJ w dniu 28 kwietnia 2020r o godz. 9:00 dla okręgu Bielsko-Biała pod warunkiem zgłoszenia drużyny do Komitetu Okręgowego w określonym terminie. Dopuszcza się możliwość utworzenia konta w systemie dla Uczestników, którzy nie brali udziału w eliminacjach szkolnych na platformie e-learningowej pod warunkiem zaznaczenia takiej sytuacji w mailu i przesłaniu wszystkich niezbędnych danych Uczestnika tj.: Imię
i Nazwisko, Miejscowość, Nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy Uczestnika na adres tskokan@zseeim.edu.pl najpóźniej do 16 kwietnia 2017r. Zgłoszenia należy kierować do Sekretarza eliminacji okręgowych mailowo wraz z kartą zgłoszenia oraz dokumentacją statystyczną z eliminacji szkolnych.  Wyniki eliminacji okręgowych zostaną ogłoszone do dnia
4 maja 2020r i będą brane pod uwagę w eliminacjach ogólnopolskich.

 

Przewodniczący Okręgowej OITiW: mgr inż. Włodzimierz Dymek

Sekretarz Okręgowej OITiW: mgr inż. Tomasz Skokan

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne:

Blok A (Innowacje Techniczne) wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2021r.,
Szkoły zainteresowane udziałem w zawodach drugiego stopnia powinny zgłosić się mailowo do Sekretarza Olimpiady Okręgowej do 2 kwietnia 2021 r. w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie zwrotnego adresu mailowego (opiekuna i uczestnika), na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

Tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć Komitetowi Okręgowemu do 9 kwietnia 2021r do godziny 12:00 w formie zdalnej podanej przez Sekretarza Olimpiady Okręgowej.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego w Bloku A należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie od 12 kwietnia 2021r do 19 kwietnia 2021r.

 

Blok B (Wynalazczość) - eliminacje szkolne były przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie E-LEARNINGOWEJ 9 marca 2021r.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią proponujemy w formie zdalnej. Termin okręgowej olimpiady za zgodą Prezydenta PZSWiR ustalono na 12.04.2021r (poniedziałek) o godzinie 12:00. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie
z regulaminem mailowo do Sekretarza Olimpiady. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych do 26.03.2021r. W związku z formą zdalną razem ze zgłoszeniami należy przesłać adresy mailowe uczestników oraz opiekunów tej części eliminacji. Szczegółowe informacje prześlemy w terminie późniejszym bezpośrednio do zainteresowanych. 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Tomasz Skokan
Przewodniczący
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Włodzimierz Dymek
Dyrektor ZSEEiM
w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Zieliński

 

 

SPONSORZY OKRĘGOWEJ OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ 2021

 

Owiedzin : 2 957 067
Gości online : 26
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU